PROGRAM PROFILAKTYCZNY

PROGRAM PROFILAKTYCZNY
Zespół Szkół Ogólnokształcących
Przedszkole Samorządowe nr 3
im. Ewy Lewańskiej
w Kruszwicy
Opracowany w oparciu o:1. Podstawę prawną: art. 54. 2. 1b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.


2. Podstawę programową wychowania przedszkolnego określoną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17).PLAN PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO


I. WSTĘP
II. CELE PROGRAMU
III. ADRESACI PROGRAMU
IV. BLOKI TEMATYCZNE PROGRAMU
V. CHARAKTERYSTYKA BLOKÓW TEMATYCZNYCH
VI. METODY I FORMY REALIZACJI PROGRAMU
VII. NARZĘDZIA DO EWALUACJI PROGRAMU
I.
WSTĘPZadaniem przedszkola jest zapewnienie dzieciom właściwych warunków rozwoju fizycznego, umysłowego, emocjonalnego i społecznego, jak i również przygotowanie dziecka do nauki w szkole.

Ponadto przedszkole poza edukacją i wychowaniem dzieci, powinno także prowadzić działania profilaktyczne, tzn. zapewniające dzieciom zdrowie i bezpieczeństwo w każdym podejmowanym działaniu. Wiek przedszkolny to specyficzny okres w życiu dziecka, mający istotny wpływ na zmiany zachodzące w jego indywidualnym rozwoju. Natomiast owa profilaktyka w przedszkolu ma zapobiegać wszelkim niepożądanym zjawiskom w tymże rozwoju. Działaniem profilaktycznym będzie zatem każde pozytywne oddziaływanie pedagogiczne, utrwalające wartościowe cechy, a zapobiegające powstawaniu tych niepożądanych.

Niniejszy program profilaktyczny przedszkola ma za zadanie uświadomić dzieci w wieku przedszkolnym o istniejących w życiu ludzkim zagrożeniach pochodzących ze świata ludzi i zwierząt oraz wyposażyć je w umiejętność radzenia sobie z nimi. Obowiązkiem każdej osoby dorosłej, zwłaszcza nauczycieli jest stwarzanie każdego dnia warunków sprzyjających kształtowaniu postaw odpowiedzialności za życie własne oraz innych. Tylko kreatywna realizacja działań o charakterze profilaktycznym przez nauczycieli umożliwi wytworzenie się określonych kompetencji u dzieci i ułatwi funkcjonowanie w życiu następnych pokoleń w przyszłości.

Celem programu jest kształtowanie pozytywnych postaw i bezpiecznych zachowań dzieci w sytuacjach zagrażających ich życiu i zdrowiu. Ponadto realizacja programu ma wyposażyć dzieci w niezbędne sprawności, umiejętności i wiadomości dotyczące dbania o własne zdrowie i bezpieczeństwo.II
CELE PROGRAMUCele główne programu:

1. Wdrożenie dzieci do stosowania zasad bezpieczeństwa.
2. Kształtowanie u dzieci umiejętności właściwego reagowania w sytuacjach zagrożenia.Cele szczegółowe programu:

1. Uświadomienie dzieci o istniejących w życiu zagrożeniach.
2. Wykształcenie umiejętności skutecznego radzenia sobie z w sytuacji zagrożenia.
3. Rozróżnianie dobra od zła.
4. Zdawanie sobie sprawy z niebezpieczeństwa wynikającego z niewłaściwego postępowania / przypadkowych spotkań z nieznajomym.
5. Rozumienie powszechnych zakazów / nakazów w celu uniknięcia wypadku i innych.
6. Utrwalenie ogólnych zasad, np. prawidłowego poruszania się po drodze oraz wewnątrz przedszkolnych, np. właściwego korzystania z placu zabaw.
7. Uczenie się odpowiedzialności nie tylko za siebie, ale innych (aspekt moralny).
8. Upowszechnienie wiedzy o zdrowiu i zasadach mu sprzyjających (promocja zdrowego stylu życia).
9. Tworzenie warunków służących sprawności i aktywności fizycznej dzieci.
10. Podkreślenie szkodliwego wpływu na organizm różnego rodzaju używek.
11. Zapobieganie oraz potępianie agresji i przemocy.
12. Nabywanie umiejętności przeciwstawiania się złu fizycznemu i psychicznemu (promocja postaw asertywnych).
13. Rozwijanie podstawowych umiejętności życiowych.
14. Uświadomienie dziecka o zagrożeniach związanych z dostępem do sieci internet.III
ADRESACI PROGRAMU


• dzieci 3,4,5 – letnie uczęszczające do przedszkola objętego programem
• nauczyciele zatrudnieni w placówce
• rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola objętego programem
• inne osoby związane z placówką


IV

BLOKI TEMATYCZNE PROGRAMU


1. BEZPIECZEŃTWO NA CO DZIEŃ
2. PIRAMIDA ZDROWGO ŻYWIENIA
3. HIGIENICZNY TRYB ŻYCIA
4. RUCH W ŻYCIU CZŁOWIEKA
5. ZAGROŻENIA ZE ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO
6. PRZEDSZKOLE BEZ NAŁOGÓW
7. AGRESJA I PRZEMOC
8. DZIECKO W ŚWIECIE WIRTUALNYM


V
CHARAKTERYSTYKA BLOKÓW TEMATYCZNYCHNazwa bloku tematycznego

Zamierzone cele operacyjne
Dziecko:

1. Bezpieczeństwo na co dzień Aktywnie uczestniczy w realizacji programu autorskiego „Jestem bezpieczny”:
- rozumie pojęcie bezpieczeństwo;
- reaguje na hasła: pali się, ewakuacja itp.;
- wykazuje znajomość imienia, nazwiska oraz własnego adresu zamieszkania;
- wykazuje znajomość imion i nazwisk rodziców / opiekunów;
- zna zasady bezpiecznego poruszania się po drodze;
- rozróżnia podstawowe znaki drogowe (informacyjne, ostrzegawcze;
- stosuje się do sygnalizacji świetlnej;
- wie, jakie są numery telefonów alarmowych (997, 998, 999, 112);
- orientuje się, do kogo może zwrócić się o pomoc (np. do policjanta);
- zna inne ważniejsze instytucje i pełnione przez nie role społeczne;
- przestrzega zasad ustalonych w grupie przedszkolnej (kontrakt grupowy);
- stosuje się do zasad bezpiecznego korzystania z placu zabaw / sprzętu / zabawek
- porusza się w miejscach dozwolonych;
- nie oddala się samo od grupy przedszkolnej;
- nie korzysta z urządzeń elektrycznych, nie bawi się przedmiotami niebezpiecznymi, np. zapałkami, szkłem i in.;
- przewiduje sytuacje zagrażające bezpieczeństwu / życiu oraz ich konsekwencje;
- wykazuje nieufność w stosunku do nieznajomych;
- samodzielnie i bezpiecznie organizuje sobie czas wolny;
- gości w przedszkolu, np. policjanta, strażaka, pielęgniarkę (w miarę możliwości);
¬- wie, że opiekę nad nim sprawuje osoba dorosła


2. Piramida zdrowego żywienia - poznaje schemat piramidy zdrowego żywienia (jej piętra);
- orientuje się w zasadach zdrowego stylu odżywiania (wymienia zdrowe produkty, tj. owoce, warzywa, mleko i jego przetwory, ryby, ciemne pieczywo, itd.);
- dostrzega związek pomiędzy zdrowiem a chorobą;
- wie, na czym polega profilaktyka zdrowotna (np. szczepienia ochronne);
- podaje przyczyny i skutki nieprawidłowego odżywiania się (m. in. otyłość, próchnica, brak witamin, niska odporność organizmu = przeziębianie się);
- zna umiar w jedzeniu (nie objada się);
- przezwycięża niechęć do spożywania niektórych potraw;
- myje owoce i warzywa przed spożyciem.


3. Higieniczny tryb życia - rozumie pojęcia: higiena, higieniczny tryb życia;
- wyróżnia przybory niezbędne do utrzymania higieny;
- stosuje higienę na co dzień:
* myje ręce przed / po posiłku, po korzystaniu z toalety, po kontakcie z różnymi przedmiotami, zwierzętami;
* dba o czystość własnego ciała (regularna kąpiel, używanie kosmetyków);
* dba o czystość ubrania / bielizny;
* używa wyłącznie swoich przyborów toaletowych;
* utrzymuje porządek otoczenia wokół siebie (np. sprząta po sobie);
* zdaje sobie sprawę z konieczności chodzenia do snu o tej samej porze (higiena snu);
* rozumie istotę wypoczynku;
* wykazuje wrażliwość na nadmierny hałas;
* podkreśla rolę codziennych ćwiczeń fizycznych;
* uczy się podstawowych umiejętności relaksacji i odprężenia (higiena psychiczna);
* wie, o konieczności umiejętnego korzystania z chusteczek higienicznych;
* zasłania usta podczas kaszlu / kichania;
* unika bezpośredniego kontaktu z osobą chorą;
* wie o potrzebie przebywania w wywietrzonych pomieszczeniach.


4. Ruch w życiu człowieka
- rozumie znaczenie aktywności ruchowej, sportu w życiu;
- posługuje się pojęciem zdrowie;
- wie, o potrzebie częstego przebywania na świeżym powietrzu;
- bierze aktywny udział w zajęciach ruchowych, gimnastykuje się;
- uprawia sporty (gra w piłkę, jazda na rowerze, bieganie, itp.);
- ubiera się odpowiednio do warunków pogodowych;
- dba o prawidłową postawę ciała;
- chodzi na spacery;
- wie, jak zapobiegać przemarznięciu / przegrzaniu5. Zagrożenia ze środowiska przyrodniczego - wymienia rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach przyrodniczych;
- nie dotyka zwierząt, zwłaszcza dzikich;
- wie, że nie należy karmić bez zgody / drażnić zwierząt;
- zna pozycję obronną, by uniknąć, np. pogryzienia;
- orientuje się, jak wyglądają tabliczki informujące, np. o terenie strzeżonym przez psa;
- zna wybrane rośliny i inne zagrażające życiu (np. grzyby, owoce trujące);
- nie spożywa potraw niewiadomego pochodzenia;
- wie, jak trzeba zachować się w sytuacji zagrożenia, gdzie można otrzymać pomoc, umie o nią poprosić;
- rozumie konieczność pozostawania w miejscu bezpiecznym w czasie burzy, huraganu, powodzi, ulewy, upałów itp.


6. Przedszkole bez nałogów - jest świadome niebezpieczeństw związanych z uzależnieniami / nałogami;
- prezentuje właściwą postawę PRZECIW;
- orientuje się w procesie uzależnienia człowieka od czegoś (zna ich niekorzystny wpływ na organizm);
- wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych (np. środków czystości);
- wie, co sprzyja uzależnieniu człowieka (alkohol, papierosy, leki, Internet, telewizja);
- nabywa umiejętność odmawianie NIE bez poczucia winy (asertywność);
- nie jest podatne na wpływ reklam (tzw. ukryte programy) oraz osób mających złe zamiary


7. Agresja i przemoc - zna pojęcia: agresja i przemoc;
- umie nazwać swoje uczucia;
- odgrywa i demonstruje wybrane uczucia (scenki sytuacyjne);
- uczy się oswajać z własnym strachem (Strach ma wielkie oczy, Jak przestraszyć swój strach?);
- bierze udział w zajęciach odreagowywania złości, np.:
* ludzik złości
* skrzynia złości (z gazetami)
* rysunek złości
* tabliczka złości, itp.
- potrafić utożsamić się z inną osobą (kształtowanie umiejętności empatycznych);
- podaje sposoby na pokonanie złości;
- reaguje na różne formy agresji i przemocy;
- orientuje się, jakie są skutki agresji /przemocy na świecie dla ludzi;
- uczy się być asertywne;
- rozumie znaczenie słowa zgoda, kompromis;
- wykazuje ostrożność i nieufność w kontakcie z osobami obcymi, zły dotyk;
- przestrzega zakazu przyjmowania różnych rzeczy, np. słodyczy od osób nieznajomych;
- stara się być przyjazne dla otoczenia

8. Dziecko w świecie wirtualnym - zna zagrożenia związane z korzystaniem z dostępu do sieci (np. wirtualny przyjaciel – oszust, złe samopoczucie, niedotlenienie organizmu, brak kolegów / koleżanek);
- korzysta z internetu tylko za zgodą rodziców / osób dorosłych;
- nie traktuje komputera jak największego towarzysza zabaw;
- zdaje sobie sprawę, że świat wirtualny to świat iluzji (rozróżnienie rzeczywistości od świata wirtualnego – nierzeczywistego);
- nie promuje zachowań agresywnych, przemocy obecnej, np. w grach komputerowych
- dostrzega także pozytywny wpływ świata wirtualnego (np. rozwój myślenia, kojarzenia, wyobraźni, pogłębienie wiedzy, wzmocnienie poczucia własnej wartości, itp.)

VI
METODY I FORMY REALIZACJI PROGRAMU

A. METODY

- podające (pogadanka, opowiadanie, historyjka obrazkowa, anegdota i inne)
- problemowe (konwersacje, metody aktywizujące typu inscenizacja, drama, gry dydaktyczne, dyskusja, burza mózgów i in.)
- praktyczne ( ćwiczenia i działania oparte na konkrecie, pokaz, symulacja, spotkania, wycieczki i in.)
- eksponujące (np. film, ekspozycja i in.)

B. FORMY

- indywidualne
- zespołowe
- grupowe (jednolite / zróżnicowane)

Przedszkolowo.pl logo