KONCEPCJA PRACY

Koncepcja pracy
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy
Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Kruszwicy
Opracowana 17.IX.2013r.
Zmodernizowana 1.IX. 2015r.


Koncepcja została opracowana w dniu 17 września 2013r.

W jej opracowaniu udział wzięli:
- dyrektor placówki
- Rada Rodziców
- pracownicy obsługi przedszkola.
- Nauczyciele
Modernizację koncepcji pracy przedszkola wprowadzono 1.IX.2015r.

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Statucie Przedszkola.
Koncepcja nastawiona jest na szeroko rozumiany rozwój dziecka tak, aby poznało radość płynącą z zabawy i nauki, nauczyło się nawiązywać relacje z innymi dziećmi, z radością odkrywało i rozumiało otaczający świat, nauczyło się samodzielności i poznało nowe doświadczenia.


Cele i zadania przedszkola


- zapewnienie bezpieczeństwa,
- zapewnienie akceptacji,
- przygotowanie dziecka do nauki w szkole,
- pomoc rodzicom w wychowaniu dziecka,
- rozwijanie i ukierunkowanie zainteresowań,
- zapewnienie warunków do wszechstronnego rozwoju
- tworzenie warunków do rozwoju aktywności dziecka,
- wprowadzanie w świat wartości (dobro, zło, miłość, przyjaźń),
- kształtowanie świadomego odbioru sztuki,
- rozwijanie wrażliwości estetycznej, muzycznej, ruchowej, plastycznej,
- obcowanie z kulturą,
- promowanie wartości przedszkolnych w środowisku,
- rozwijanie pozytywnych cech osobowości, wprowadzanie w świat wartości,
- wyrabianie poczucia przynależności do Małej Ojczyzny (kultura Kujaw),
- nabywanie przez dziecko wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej,
- wdrażanie do respektowania norm społecznych,
- wspomaganie rozwoju dziecka, uwzględniając ich indywidualną sytuację,
- aktywizowanie rodziców w taki sposób, aby byli partnerami przedszkola,
- wykorzystywanie zasobów placówki oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju.Baza placówki

- certyfikowany plac zabaw
- 4 sale dydaktyczne (wyposażone w zabawki, pomoce dydaktyczne, kąciki tematyczne)
- jadalnia
- izba kujawska
- pracownia plastyczna
- sala zabaw
- sala multimedialna
- salonik Patronki
- gabinet logopedy
- galeria obrazów Ewy Lewańskiej na parterze i piętrze przedszkola
- zaplecze kuchenne, sanitarne i administracyjne


Wszystkie meble i zabawki posiadają certyfikaty i są dostosowane do wieku rozwojowego dziecka.
Baza placówki jest systematycznie doskonalona i wzbogacana w taki sposób, aby zapewnić dzieciom bezpieczeństwo oraz warunki do ich optymalnego, wszechstronnego i harmonijnego rozwoju.Praca dydaktyczna


Obejmuje:
- kształtowanie umiejętności społecznych
- czynności samoobsługowych
- wspomaganie rozwoju mowy
- wspomaganie dziecka w rozwijaniu czynności intelektualnych
- wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej
- wdrażanie o dbałość, o dbanie o bezpieczeństwo swoje i innych
- wychowanie przez sztukę
- wspomaganie rozwoju umysłowego
- wychowanie w poszanowaniu roślin i zwierząt
- wspomaganie rozwoju intelektualnego wraz z edukacją matematyczną
- spacery i wycieczki
- przygotowanie do czytania i pisania
- rozwijaniu umiejętności skupiania uwagi
- rozwijaniu zainteresowań

Zasady, metody, formy pracy

Główna zasada:
AKCEPTUJ –TOLERUJ – WSPIERAJ

Metody aktywizujące:
- samodzielnych doświadczeń
- drama
- elementy Orffa i Labana
- opowieść ruchowa
- relaksacja
- elementy Metody Dobrego Startu – M. Bogdanowicz
- elementy „Klucz do Uczenia”
- bajkoterapia

Zasady pedagogiczne:
- zasada indywidualizacji
- zasada samodzielności
- zasada wolności, swobody działania (dziecko samodzielnie wybiera rodzaj aktywności, jej przedmiot, tempo pracy, miejsce i formy pracy, swobodę wykonania, partnera, zadanie, rolę)

Formy:
- praca indywidualna
- praca w małych zespołach
- praca z całą grupą
Rozwijanie zainteresowań poprzez:


- zajęcia dydaktyczne
- programy własne nauczycieli:

1. „Jestem bezpieczny” 4 i 5 latki
3. „Przedszkole miejscem kultywowania tradycji kujawskich” 4 latki
4. „Mali ekolodzy” 3 latki
5. „Kujawiak w Europie” 5 latki

- zajęcia w pracowni plastycznej, izbie kujawskiej, sali multimedialnej, saloniku patronki, galerii obrazów patronki
- zajęcia rytmizujące
- zajęcia z j. angielskiego
- zajęcia logopedyczne
- udziały w programach i projektach
- udziały w konkursach
- wycieczki
- spacery
- zabawy badawcze
Współpraca


- Rada Rodziców
- Policja
- Straż pożarna
- Nadgoplański Park Tysiąclecia
- Biblioteka Miejska
- Przedszkola, szkoły
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
- Koła emerytów z Kruszwicy i Kobylnik
- Kruszwicki Uniwersytet Trzeciego Wieku
- Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza
- Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
- Warsztat Terapii Zajęciowej
- Ośrodek Zdrowia
- Weterynarz
- Twórcy ludowi
- Urząd Marszałkowski
- Teatr: „Pinokio”, „Pomarańczowy cylinder”
- Czasopisma lokalne: „Panorama Kruszwicka”, „Ekspres Inowrocław”
- Literaci z Ogólnopolskich Literackich Spotkań Pokoleń
- Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka
- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Czarnoziem na Soli”
- FOTO – LAB
- Klub Motocyklowy BornToRide MC Poland (współpraca przy organizacji Motomikołajów i Dnia dziecka)
- Komitet Osiedlowy Nr 1 i 2.

Współpraca z rodzicami

Polega na:
- ujednoliceniu oddziaływań wychowawczych
- zapoznanie rodziców z realizowanymi działaniami
- przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania przedszkola
- przekazanie wiadomości o stopniu gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole
- organizowanie wycieczek integracyjnych i pikników
- wspólne przygotowywanie uroczystości dla dzieci: Mikołajki, Święto Pieczonego Ziemniaka, Bal przebierańców, Andrzejki, Pasowanie na przedszkolaka, Przedszkolna Wigilia, Noworoczne kolędowanie, Powitanie Wiosny, Piknik Rodzinny, Dzień Dziecka, Dzień Patrona, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki
- współtworzenie przestrzeni edukacyjnej (doposażenie placówki, partycypowanie w kosztach zakupu pomocy dydaktycznych
- udział w zebraniach ogólnych, grupowych, warsztatach, prelekcjach, zajęciach otwartych i pokazowychPromocja placówki

To:
- przekaz ustny
- strona internetowa
- kronika
- imprezy gminne, plenerowe (Motomikołaje, Dzień Dziecka na Kruszwickim Rynku)
- udziały w konkursach gminnych, powiatowych, wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych
- publikacje prasowe
- programy innowacyjne
- artykuły zamieszczone na portalach internetowych
- realizowane projekty np.: „Akademia Misia Haribo”, „Akademie Aquafresh”, „Akademia zdrowego przedszkolaka”, „Kubusiowi przyjaciele Natury”
- posiadanie patrona (obchody Dnia Patrona)
- logo przedszkola (na budynku, w szatni, na koszulkach)
- koszulki z logo + czapeczki + transparent
- broszurka informacyjna „Przedszkole Samorządowe Nr 3 im. Ewy Lewańskiej”
- wizytówka przedszkola wręczona rodzicom na pierwszym zebraniu
- organizacja konkursów gminnych „Kujawy w oczach dziecka”, „Jestem bezpieczny”
- udział w konkursach Ministerstwa Edukacji Narodowej
- udziały w programach Urzędu Marszałkowskiego
- udział w akcjach ogólnopolskich: „Góra grosza”, „Sprzątanie Świata”, „Dzień Ziemi”

Wizja przedszkolaka

Dziecko jest:
- Postępuje zgodnie z normami i zasadami
- Ciekawe świata, radosne
- Ufne w stosunku do nauczyciela
- Aktywnie uczestniczy w życiu przedszkola
- Twórcze, samodzielne w działalności zabawowej i edukacyjnej podejmowanej na rzecz własnego rozwoju
- Uczciwe i prawdomówne
- Odpowiedzialne i obowiązkowe
- Kulturalne i tolerancyjne
- Świadome zagrożeń

Wizja absolwenta
- Potrafi przekazać informacje o sobie
- Jest przygotowany do podjęci nauki szkolnej
- Potrafi kulturalnie zachować się
- Jest otwarty na nowe wyzwania
- Jest świadomy zagrożeń
- Jest uczciwy i prawdomówny
- otwarty na inność i tolerancyjny
- Zna swoje korzenie
- Jest twórczy, aktywny, radosny
- Dba o przyrodę – środowisko i zdrowie
- Stara się być samodzielny
- Jest ciekawy świata
- Postępuje zgodnie z zasadami
- Potrafi współpracować w grupie
- Pokonuje trudności
- Potrafi przyswajać nowe pojęcia, logiczne myśli, korzysta z posiadanych wiadomości, uważnie słucha
- Zna prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi
Zamierzenia do dalszej pracy


- poprawa estetyki otoczenia (usunięcie uschniętych drzew, posadzenie tuj)
- doposażenie placu zabaw
- malowanie pomieszczeń
- wymiana dywanu w gr I
- założenie internetu na piętrze przedszkola
Przedszkolowo.pl logo