PROGRAM WYCHOWAWCZY


PROGRAM WYCHOWAWCZY


Zespół Szkół Ogólnokształcących
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR. 3
IM. EWY LEWAŃSKIEJ
W KRUSZWICY


„Wychowanie to uczenie dzieci czerpania przyjemności z tego, co dobre"
[Platon]Wychowanie jest długotrwałym oraz trudnym procesem składającym się z dużej liczby czynników działających w różnorakich powiązaniach i zależnościach. Wymaga znajomości potrzeb dziecka, praw jego rozwoju psychicznego i fizycznego. „Wychowanie jest procesem rozwijania zalet moralnych, intelektualnych, artystycznych i fizycznych, które dziecko posiada w stanie potencjalnym”. Osobami kierującymi tym procesem są przede wszystkim rodzice, pozostali członkowie rodziny, a także w odniesieniu do przedszkola - wychowawcy. Od zaangażowania tych osób, ich aktywności, odpowiedniej postawy, jak również wzajemnych relacji, uzależniony jest przebieg procesu wychowawczego.
Wychowanie dziecka w wieku przedszkolnym w domu rodzinnym, podobnie jak proces jego uczenia się i nauczania, ma charakter okolicznościowy, rodzice i inni domownicy organizują wprawdzie tryb życia dziecka i starają się stworzyć mu odpowiednie warunki rozwoju psychicznego, nie realizują jednak przeważnie, określonego programu wychowawczego, a raczej korzystają z każdej nadarzającej się sposobności, aby kierować zachowaniem dziecka i kształtować w nim pewne pożądane oraz społecznie aprobowane cechy osobowości. Inaczej przebiega proces wychowania dziecka w przedszkolu. Nie jest on już doraźny i przygodny, lecz dostosowany do programu.
Dziecko w wieku przedszkolnym pozostaje nadal w kręgu oddziaływań rodzin i środowiska wychowawczego, jakie ona stwarza. Wzrasta jednak rola innych środowisk, które w sposób bardziej lub mniej zamierzony wpływają na proces socjalizacji dziecka i na kształtowanie się jego osobowości. W sposób najbardziej planowy i świadomy oddziałuje na psychikę dziecka przedszkole. Podstawowym celem wychowania przedszkolnego, zgodnie z obowiązującą podstawą prawną, jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturalnym i przyrodniczym.
Program wychowawczy ma na celu poprawę jakości pracy edukacyjnej, uwzględnia potrzeby społeczności przedszkolnej tj. dzieci, rodziców i środowiska oraz pracowników. Integruje nauczycieli i rodziców w realizowaniu celów wychowawczych, ujednolica oddziaływania wychowawcze, wyznacza właściwe kierunki procesom wychowawczym.

Program wychowawczy jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego i zawarty jest w następujących obszarach:
• Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi
i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych (1).
• Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku (2).
• Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci (5).
• Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych (6).
• Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i unikaniu zagrożeń (11).
• Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt (12).
• Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne (15).

Podstawa prawna:
• Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
• Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
w poszczególnych typach szkół ( Dz. U. z 2009r. Nr 4, poz 17)
• Rozporządzenie ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego
i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku podręczników ( Dz. U. Nr 89. poz. 730)
• Statut Przedszkola

Cele programu wychowawczego:
• budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
• kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
• rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
• stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
• budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
• kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej.

SPOSOBY REALIZACJI PROGRAMU:

Metody pracy:
 Przyswajanie – metody podające: opowiadanie, wiersze, piosenki, rozmowa, historyjka obrazkowa, praca z tekstem;
 Odkrywanie - metody problemowe: gry dydaktyczne, giełda pomysłów – „Burza mózgów”, inscenizacja;
 Przeżywanie - metody aktywizujące : pokaz, drama , wystawa – ekspozycja;
 Działanie - metody praktyczne: ćwiczenia, gry dydaktyczne, zabawy intelektualne np. krzyżówki , rebusy , rozsypanki.

Formy pracy:
 w małych zespołach,
 w zespołach całą grupą,
 indywidualnie z dzieckiem.


PRAWA DZIECKA:
Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności prawo do:
• właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
• szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania;
• ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej;
• poszanowania jego godności osobistej;
• poszanowania własności;
• opieki i ochrony;
• partnerskiej rozmowy na każdy temat;
• akceptacji jego osoby.

PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICA:
Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:
• przestrzeganie statutu przedszkola;
• zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce;
• respektowanie uchwał rady pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji;
• przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola przez rodziców lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo;
• terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu;
• informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.
Rodzice mają prawo do:
• zapoznania się ze statutem oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju przedszkola i planów pracy w danym oddziale;
• uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka;
• uzyskiwanie porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy;
• wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola;
• wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwo – Radę Rodziców.


ZADANIA NAUCZYCIELA PRZEDSZKOLA:
Do zakresu zadań nauczyciela należy:
• planowanie, prowadzenie pracy dydaktyczno – wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość;
• wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań;
• prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji;
• stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania;
• odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów, itp.;
• współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno – pedagogiczną, zdrowotną;
• planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego;
• dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń;
• eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci;
• współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju;
• prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
• realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących;
• czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał;
• inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno – sportowym;
• realizacja wszystkich zadań zleconych przez dyrektora przedszkola, wynikających z bieżącej działalności placówki;
• wdrażanie do dbania o higienę, stan zdrowia, stan higieniczny otoczenia oraz przestrzeganie zasad bhp w przedszkolu i poza nim.


REALIZACJA PROGRAMU

Bloki tematyczne Sposoby realizacji Ewaluacja Spodziewane efekty
POZNANIE REGUŁ ŻYCIA W GRUPIE- UMIEM WSPÓŁŻYĆ I WSPÓŁDZIAŁAĆ Z INNYMI - Współtworzenie z dziećmi norm i zasad obowiązujących w grupie oraz ich respektowanie,
- Słuchanie utworów literackich związanych z zachowaniami społecznymi – poznawanie różnych sytuacji życia społecznego, formułowanie ocen i wyciąganie wniosków,
- Dostarczanie dzieciom wzorców właściwego zachowania się – postawa nauczycieli, opiekunów i rodziców,
- Przedstawienie zasad kulturalnego zachowania się w stosunku do innych osób i w miejscach publicznych,
- Uczenie się bycia uprzejmym i koleżeńskim wobec innych (zwroty grzecznościowe, współdziałanie w grupie, dzielenie się),
- Organizowanie prac zespołowych – uczenie współpracy, współdziałania w planowaniu i realizowaniu wspólnie wytyczonego celu,
- Zabawy tematyczne- nawiązywanie kontaktów, odtwarzanie ról społecznych i wzmacnianie pozytywnych zachowań,
- Stwarzanie okazji do poznania swoich możliwości, budowania wiary we własne siły podczas zabaw indywidualnych,
- Wdrażanie dzieci do pełnienia dyżurów - uczenie odpowiedzialności, podporządkowania się i wykonywania czynności użytecznych społecznie,
- Organizowanie spotkań specjalistów (pedagogów, psychologa) z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych
(pedagogizacja rodziców). -Przewodnik metodyczny -Miesięczne plany pracy,
-Wpisy w dziennikach zajęć,
-Kodeksy grup przedszkolnych
-Protokoły spotkań z rodzicami,
- artykuły w kąciku dla rodziców Dziecko przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współdziałać w zabawach i sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych.
ROZPOZNAWANIE I WYRAŻANIE EMOCJI - Zabawy prowadzone metodą pedagogiki zabawy – oddziaływanie na sferę emocjonalną dziecka, wyzwalanie pozytywnych uczuć, wzmacnianie poczucia akceptacji i bezpieczeństwa, pobudzanie do samodzielnej aktywności,
- Udział w inscenizacjach – zdobywanie pewności siebie, śmiałości, wiary we własne możliwości,
- Uczenie dzieci umiejętności określania swoich uczuć, wyrażania swoich oczekiwań w sposób zrozumiały dla innych,
- Zapoznawanie z bezpiecznymi sposobami rozładowywania emocji w sposób niewyrządzający krzywdy innym (darcie papieru, zgniatanie gazety, dmuchanie na bibułkę),
- Rozumienie konsekwencji kłamstwa dla siebie i innych,
- Podejmowanie próby oceny postępowania własnego, kolegów i bohaterów bajek w konkretnych sytuacjach,
- Układanie zakończeń historyjek obrazkowych, przewidywanie skutków złego postępowania, wyciąganie wniosków,
- Uczenie właściwego przyjmowania pochwał i krytyki,
- Rozróżnianie prawdy,fałszu, fantazji, kłamstwa w utworach literackich i sytuacjach codziennych
- Zabawy relaksacyjne. Przewodnik metodyczny,
-Wpisy w dziennikach zajęć,
-Miesięczne plany pracy,
-Scenariusze inscenizacji,
-Wytwory pracy dzieci. Dziecko wyraża własne emocje myśli i uczucia bez naruszania godności własnej i innych.
KSZTAŁTOWANIE CZYNNOŚCI SAMOOSŁUGOWYCH, NAWYKÓW HIGIENICZNYCH I KULTURALNYCH - Rozmowy z dziećmi na temat zasad savoir – vivre,
- Praktyczne wykonywanie czynności samoobsługowych i higienicznych poprzedzone pokazem nauczyciela,
- Nauka piosenek, wyliczanek i rymowanek – utrwalanie prawidłowych nawyków,
- Przekaz literacki (opowiadania, baśnie, wiersze) – dostarczanie prawidłowych wzorców postępowanie, zachęcanie do dbałości o czystości estetyczny wygląd, wpływanie na świadomość i rozumienie znaczenia utrzymywania porządku w bliższym i dalszym otoczeniu,
- Przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania się przy stole w trakcie spożywania posiłków, Przewodnik metodyczny,
-Wpisy w dziennikach zajęć,
-Miesięczne plany pracy. Dziecko wykonuje samodzielnie czynności samoobsługowe przestrzega podstawowych zasad higieny, właściwie zachowuje się podczas posiłków.
WDRAŻNIE DZIECI DO UTRZYMYWANIA ŁADU I PORZĄDKU - Samodzielne podejmowanie prostych obowiązków w domu i w przedszkolu- sprzątanie zabawek, układanie książek,
- Szanowanie wspólnych zabawek i odkładanie ich na wyznaczone miejsce,
- Wdrażanie do utrzymywania porządku w miejscu pracy i w czasie wykonywanych zadań,
- Utwory literackie i muzyczne utrzymane w tematyce dbania o ład i porządek – utrwalanie poznanych zasad. Przewodnik metodyczny,
-Wpisy w dziennikach zajęć,
-Miesięczne plany pracy. Dziecko utrzymuje porządek w swoim otoczeniu.
WDRAŻANIE DZIECI DO DBAŁOŚCI O BEZPIECZEŃSTWO - Zawieranie umów dotyczących zasad zachowania bezpieczeństwa w czasie pobytu w przedszkolu, spacerów i wycieczek – rozumienie konieczności przestrzegania umów, dostrzeganie i unikanie zagrożeń,
- Organizowanie spacerów i wycieczek – utrwalanie znajomości obowiązujących zasad bezpieczeństwa, stwarzanie okazji do bezpiecznej obserwacji, wdrażanie do zachowania ostrożności wobec roślin i zwierząt,
- Spotkanie z osobami dbającymi o bezpieczeństwo i udzielającymi pomocy (policjant, strażak, pielęgniarka, lekarz) – umożliwianie poznanie charakteru pracy ludzi różnych zawodów i roli ważnych instytucji,
- Praca z wykorzystaniem ilustracji i historyjek obrazkowych- rozumienia przyczyn i skutków przedstawionych sytuacji, kształtowanie umiejętności dokonywania oceny zdarzenia od kątem bezpieczeństwa i przewidywani konsekwencji określonych zachowań,
- Słuchanie opowiadań, wierszy, oglądanie teatrzyków - rozwijanie dziecięcej wyobraźni, umożliwienie identyfikowania się z postaciami stanowiącymi wzór do naśladowania
- Udział w konkursach, quizach dotyczących tematyki bezpieczeństwa.
- Realizacja projektu “Bezpieczny przedszkolak” Przewodnik metodyczny,
-Wpisy w dziennikach zajęć,
-Miesięczne plany pracy,
-Wpisy w kronice przedszkolnej i fotografie ze spotkań z osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i udzielającymi pomocy,
-Artykuły w lokalnej prasie z działań promujących bezpieczne zachowanie.
- Dyplomy za udział w konkursach i quizach z zakresu tematyki bezpieczeństwa, Dziecko zna zasady warunkujące bezpieczeństwo i respektuje je.
KSZTAŁTOWANIE POSTAWY PROZDROWOTNEJ - Wdrażanie do codziennego pobytu na świeżym powietrzu – uzmysłowienie jego znaczenia dla zdrowia,
- Kształtowanie właściwych nawyków higienicznych,
- Zapoznawanie z zasadami zdrowego żywienia za pomocą przekazu literackiego, pogadanek i działalności praktycznej- przygotowywanie surówek, sałatek, udział w akcji ogólnopolskiej “Akademia zdrowego przedszkolaka”
- Spotkanie z osobami pracującymi w służbie zdrowia (z pielęgniarką, lekarzem stomatologiem)-poznanie specyfiki wybranych zawodów i ich znaczenia w dbałości o zdrowie,
- Kształtowanie świadomej i czynnej postawy w dążeniu do zachowania zdrowia – wykorzystanie literatury i piosenek o tematyce prozdrowotnej, udział w inscenizacjach, teatrzyki,
- Ćwiczenie umiejętności dokonywania wyboru odpowiedniego ubrania w zależności od warunków atmosferycznych,
- Ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ruchowe w sali przedszkolnej i w ogródku przedszkolnym- wdrażanie do aktywności ruchowej na rzecz zdrowia,
- Wyposażenie boiska przedszkolnego w certyfikowane elementy do rozwoju tężyzny fizycznej dzieci,
- Udział w zawodach sportowych, spartakiadach- “Ja też potrafię” w Inowrocławiu
- Realizacja elementów programu Aqafresh”
- Angażowanie rodziców w działalność prozdrowotną przedszkola. Przewodnik metodyczny,
-Wpisy w dzienniku,
-Miesięczne plany pracy,
-Wpisy w kronice przedszkolnej i fotografie ze spotkań z osobami pracującymi w służbie zdrowia,
- Artykuły w lokalnej prasie z organizacji i udziału w imprezach sportowych, o tematyce prozdrowotnej,
- Dyplomy za udział w konkursach oraz zawodach sportowych. Dziecko zna zasady zdrowego stylu życia i stosuje się do nich.
KSZTAŁTOWANIE SZACUNKU WOBEC ŚRODOWISKA NATURALNEGO - Wdrażanie dzieci do zasad dotyczących przestrzegania porządku i szanowania zieleni w najbliższym otoczeniu,
- Spacery i wycieczki – rozbudzanie emocjonalnego stosunku do przyrody poprzez ukazanie jej znaczenia do życia człowieka, dostrzeganie różnorodnych form życia, bogactwa kolorów, dźwięków, zapachów i negatywnych skutków niewłaściwego obcowania ludzi z przyrodą,
- Współpraca z NPT,
- Udział w akcji : “Lato w Parku”- “Zamień 10 butelek na drzewko”, “Sprzątanie świata”
- Realizacja programu “Kubusiowi przyjaciele natury”,
_Udział w akcji “REBA” (zbieranie baterii)
- Spotkanie z członkami stowarzyszeń o działalności proekologicznej,
- Zakładanie kącików przyrody wyposażonych w materiał przyrodniczy i obiekty przyrody nieożywionej – prowadzenie stałych i okresowych hodowli roślin, zapoznanie z ich rozwojem, warunkami potrzebnymi do życia.
- Przekaz literacki i filmy edukacyjne – przybliżanie świata przyrody, wprowadzenie i utrwalenie ważnych informacji przyrodniczych, uczenie szacunku dla roślin i zwierząt,
- Zabawy badawcze – umożliwianie poznanie przyrody wszystkimi zmysłami, wywoływanie emocji związanych z samodzielnym dokonywaniem odkryć, rozwijanie logicznego myślenia w trakcie wyciągania wniosków z obserwacji,
- Poznawanie piosenek o tematyce przyrodniczo – ekologicznej – rozbudzanie zainteresowania przyrodą i problemami z nią związanymi,
- Wykonywanie prac plastycznych i udział w konkursach – umożliwianie wyrażanie stosunku emocjonalnego do poznawanego otoczenia przyrodniczego, utrwalanie i porządkowanie wiedzy. Przewodnik metodyczny,
-Wpisy w dziennikach zajęć,
-Miesięczne plany pracy,
-Karty wycieczek,
-Wytwory pracy dzieci,
-Wpisy w kronice przedszkolnej, artykuły w prasie lokalnej i fotografie ze spotkań z osobami propagującymi ekologię,
-Dyplomy za udział w konkursach o tematyce przyrodniczej. Dziecko rozumie konieczność poszanowania i ochrony środowiska przyrodniczego.
POZNANIE WARTOŚCI ŻYCIA RODZINNEGO - Uwrażliwianie dzieci na potrzeby innych członków rodziny- spokojne i ciche zachowanie podczas odpoczynku, opiekowanie się osobami starszymi i chorymi,
- Budzenie tożsamości rodzinnej – zapoznanie z rolami poszczególnych członków rodziny, pracą zawodową rodziców,
- Zapoznanie ze zwyczajami, tradycjami świąt,
- Zachęcanie do pełnienia obowiązków w domu rodzinnym (sprzątanie swojego pokoju, pomaganie rodzicom),
- Udział w uroczystościach z okazji Dnia Babci i Dziadka, Matki i Ojca,
- Zajęcia otwarte dla rodziców z kręgu tradycji i obrzędów świątecznych,
- Organizacja i wystawienie „Jasełek” w przedszkolu dla rodziców i grup przedszkolnych.
- Organizowanie “Pikniku Rodzinnego” z okazji Dnia Dziecka Przewodnik metodyczny,
-Wpisy w dzienniku,
-Miesięczne plany pracy,
-Zajęcia otwarte dla rodziców z zakresu tradycji i zwyczajów świątecznych- scenariusze, fotografie,
-Scenariusze uroczystości przedszkolnych o charakterze rodzinnym i „Jasełek”, wpisy w kronice i fotografie dokumentujące ich organizację. Dziecko interesuje się historią i tradycjami rodzinnymi; utożsamia się ze swoją rodziną i rozumie role jakie pełnią poszczególni członkowie rodziny.
KSZTAŁTOWANIE POCZUCIA PZRYNALEŻNOŚCI NARODOWEJ - Opowiadania – kształtowanie uczuć i postaw społeczno – moralnych, umacnianie i rozwijanie przywiązania do kraju rodzinnego, wzbogacanie kultury językowej,
- Baśnie i legendy – zapoznanie z przeszłością ojczyzny i ideami patriotyzmu,
- Spacery i wycieczki – poznanie najbliższego otoczenia, poznanie miejsc pamięci narodowej, zabytków, zaznajomienie z historią i tradycjami miejscowości,
- Filmy, albumy, fotografie, wystawy – poznanie najciekawszych miejsc regionu oraz zapoznanie z typowymi krajobrazami i folklorami Polski,
- Kąciki regionalne, patriotyczne – gromadzenie eksponatów, wytworów sztuki ludowej, fotografii, okazów przyrodniczych z regionu, symboli narodowych,
- Praca z wykorzystaniem mapy – przekazanie treści geograficznych: kształtu, granic, położenia kraju,
- Uroczystości przedszkolne – prezentacja treści patriotycznych w wierszu, piosence i tańcu,
- Zajęcia plastyczne i udział w konkursach – wyrażanie myśli, przeżyć i uczuć
-Realizacja programu “Między nami - Kujawiakami”. Przewodnik metodyczny,
-Wpisy w dzienniku,
-Miesięczne plany pracy,
-Kąciki regionalne i patriotyczne w salach przedszkolnych,
-Wytwory pracy dzieci,
-Karty wycieczek,
- Wpisy w kronice przedszkolnej, artykuły w prasie lokalnej i fotografie z wycieczek o tematyce regionalnej lub państwowej. Dziecko ma świadomość przynależności regionalnej i narodowej; zna i szanuje symbole narodowe.

FORMY NAGRADZANIA ZACHOWAŃ RESPEKTUJĄCYCH USTALONE PRZEZ DZIECI I RADĘ PEDAGOGICZNĄ NORMY I ZASADY ZACHOWANIA

☺ Nagradzanie uznaniem i pochwalą.
☺ Nagradzanie przez sprawianie przyjemności dziecku przez nauczyciela lub kolegów w kontaktach indywidualnych lub na forum całej grupy.
☺ Darzenie dziecka szczególnym zaufaniem, np. zwiększając zakres jego samodzielności powierzanie szczególnych zadań.
☺ Przywilej pełnienia dyżurów lub wykonywanie prostych czynności wskazanych przez nauczyciela.
☺ Atrakcyjne spędzanie czasu, atrakcyjna zabawa w grupie wg pomysłu dzieci.
☺ Drobne nagrody rzeczowe, np. elementy uznania dobrego zachowania w formie odznaki, naklejki itp.
☺ Znaczki z uśmiechniętą minką umieszczane w nagrodę na tablicy obecności dzieci.

ŚRODKI ZARADCZE W PRZYPADKU NIESTOSOWANIA SIĘ DO WSPÓNIE USTALONYCH REGUŁ

☺ Wspólne rozwiązywanie problemów wg Gordona.
Procedura:
 Określenie problemu, kiedy obie strony konfliktu mówią, co im przeszkadza, co się stało, jakie przeżywają w związku z tym uczucia.
 Wszyscy podają różne propozycje rozwiązania problemu (metoda burzy mózgów), nauczycielka je spisuje.
 Ocena propozycji i wybór takiego rozwiązania, na które zgadza się większość.
 Jeśli zgadzamy się na wspólne rozwiązanie i postanowimy je przestrzegać, jednocześnie ustalamy konsekwencje w przypadku niewypełniania umowy.

☺ Kary naturalne – bezpośrednie następstwo i konsekwencje niewłaściwych zachowań (zabawy wodą – mokre ubranie, niebezpieczna zabawa – upadek, ból); pozwalamy dzieciom doświadczać sytuacji niezagrażających bezpieczeństwu – uczenie i wychowywanie przez doświadczenie.
☺ Tłumaczenie i wyjaśnianie.
☺ Propozycje aktywności mającej na celu rozładowanie negatywnych emocji.
☺ Ukazywanie następstw zachowania w celu skłonienia do autorefleksji.
☺ Wyrażanie przez nauczyciela swojego smutku i zawodu z powodu zachowania dziecka.
☺ Czasowe odebranie przyznanego przywileju (np. utrata funkcji dyżurnego).
☺ Pozbawienie przyjemności – np. ulubionej zabawy (brak nagrody jest karą).

Przedszkolowo.pl logo