STATUT

S T A T U T

ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W KRUSZWICY
PRZEDSZKOLA
SAMORZĄDOWEGO NR 3
im. Ewy Lewańskiej
w KRUSZWICY


TEKST JEDNOLITY

2016 r.

PODSTAWY PRAWNE

Statut opracowano w oparciu o:
1. Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (J.t. Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zmianami).
2. Ustawę z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2007 r. Nr 80 poz. 542)
3. Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (J.t. Dz.U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357 z późn. zmianami).
4. Ustawę o samorządzie terytorialnym z dnia 8 marca 1990 r. (J.t. Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zmianami).
5. Rozporządzenie MEN z dnia 9 lutego 2007 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U.z 2007 r. nr 35 poz. 222)
6. Rozporządzenie MENiS z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki ( Dz.U. Nr 56, poz. 506).
7. Ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 z późn.
zmianami).
8. Rozporządzenie MEN z 17 sierpnia 1992 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w szkołach i placówkach publicznych (Dz.U. z 1992 r. Nr 65, poz. 331 z późn. zmianami).
9. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 czerwca 1997 r.
10. Rozporządzenie MENiS z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 225 z późn. zmianami).
11. Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz.1324).
12. Rozporządzenie MEN z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakłady kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2009 r. Nr 50, poz. 400).
13. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 61, poz.708 z późn. zmianami).
14. Rozporządzenie MENiS z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolac szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 11, poz. 114).
15. Zarządzenie MEN z dnia 29 wrzesnia 1997 r. w sprawie zasad i warunków organizowania przez szkoły i placówki publiczne krajoznawstwa i turystyki (Dz. U.
z 1997 r. Nr 9, poz. 40 z późn. zmianami).
16. Rozporządzenia MEN z 3 lutego 2009 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.
17. Konwencja Praw Dziecka.
18. Rozporządzenie MEN z 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17).
19. Rozporządzenie MEN z 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczenia do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. z 2009 r. Nr 89, poz. 730).
20. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych z dnia 18 marca 2009 r. (Dz. U. Nr 50, poz. 398).
21. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r w sprawie organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej (Dz. U. Nr 228).
22. Rozporządzenie Rady Ministrów z 13 września 2011r w sprawie procedury Niebieska Karta.
23. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ( Dz. U. z 2013r. poz. 532).
24. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 grudnia 2014r. w sprawie zasad rekrutacji.

NAZWA PRZEDSZKOLA

§ 1


1. Zespól Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy Przedszkole Samorządowe Nr 3, zwane dalej „Przedszkole” jest publiczną placówką oświatową.

2. Zespól Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy Przedszkole Samorządowe Nr 3 nosi imię Ewy Lewańskiej.

3. Organem prowadzącym jest Gmina Kruszwica z siedzibą przy ul. Nadgoplańskiej 4.

4. Siedziba Przedszkola mieści się w Kruszwicy, przy ulicy Niepodległości 27.

5. Zespól Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy Przedszkole Samorządowe Nr 3 posługuje się pieczęcią o brzmieniu:


Zespól Szkół Ogólnokształcących
w Kruszwicy
ul. Kasprowicza 7 88-150 Kruszwica
NIP 556-275-24-52, REGON341314600
Tel.fax 52 3515-2596. Zespól Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy Przedszkole posługuje się pieczęcią adresową:

Zespól Szkół Ogólnokształcących
w Kruszwicy
Przedszkole Samorządowe Nr 3
im. Ewy Lewańskiej
ul. Kasprowicza 7 88-150 Kruszwica
Tel. 52 3515-259 NIP 556-275-24-527. Organem nadzorującym jest Kuratorium Oświaty z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy
Konarskiego.

8. Organem prowadzącym obsługę finansowo-księgową placówki jest Zespół Oświaty i
Wychowania z siedzibą w Kruszwicy przy ulicy Rybackiej 20.

9. Forma organizacyjno-prawna: jednostka budżetowa.

10. Przedmiotem działalności jest: opieka, wychowanie i dydaktyka dzieci w wieku 3-5
lat.

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA


§ 2


1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty zwanej dalej „ustawą” oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:


a) wspomaga indywidualny rozwój dziecka,
b) zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie i nauczanie w warunkach akceptacji i bezpieczeństwa,
c) tworzy warunki umożliwiające dziecku przygotowanie się do obowiązku szkolnego.

2. Realizacja zadań Przedszkola w zakresie:
I. udzielania dzieciom pomocy psychologiczno - pedagogicznej następuje poprzez:
a) rozpoznanie możliwości rozwojowych dziecka w celu podjęcia wczesnej interwencji specjalistycznej,
b) indywidualne kierowanie dziecka do poradni psychologiczno - pedagogicznej na badania psychologiczne i pedagogiczne,
c) prowadzenie pracy korekcyjno - kompensacyjnej z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w celu zniwelowania istniejących braków środowiskowych i rozwojowych, korygowanie nieprawidłowości powstałych we wczesnym rozwoju oraz wyrównanie statusu szkolnego dziecka,

d) prowadzenie pracy stymulacyjnej w stosunku do dzieci, których możliwości rozwojowe są wyższe od przeciętnych,
e) obejmowanie dziecka wczesnym wspomaganiem zgodnie z procedurą, stanowiącą załącznik nr 1 do Statutu.
II. organizowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi polega na udzielaniu pomocy indywidualnej w czasie trudniejszych zajęć, czynności samoobsługowych, spacerów, wycieczek przez woźną oddziałową,
III. umożliwiania dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej i religijnej odbywa się poprzez:
a) prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu poznawania kraju i regionu,
b) dostarczanie poprawnych wzorców językowych,
c) zajęcia z religii,


3. Przedszkole wspomaga indywidualny rozwój dziecka w oparciu o:
a) diagnozę pedagogiczną opartą na obserwacji rzeczywistych zachowań dziecka,
b) przekładanie zadań programowych na zadania rozwojowe z uwzględnieniem indywidualnych możliwości dziecka,
c) zastosowanie różnorodnych form pracy,
d) program profilaktyczny.

4. Przedszkole wspomaga rodzinę w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki szkolnej poprzez:
a) przekazywanie informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,
b) uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunku i zakresu zadań realizowanych w przedszkolu,
c) prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród dzieci, nauczycieli i rodziców,
d) wspieranie dzieci metodami aktywnymi w dalszym rozwoju, udzielanie rodzicom informacji w tym zakresie,
e) podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,
f) wdrażanie programu wychowawczego.


5. Zadania o których jest mowa w ustępie 3 realizowane są we współpracy z:
a) rodzicami,
b) nauczycielami i innymi pracownikami przedszkola,
c) poradniami psychologiczno- pedagogicznymi,
d) innymi przedszkolami i placówkami,
e) podmiotami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.
6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku w przedszkolu polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka, wynikających w szczególności:
a) z niepełnosprawności;
b) z niedostosowania społecznego;
c) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
d) ze szczególnych uzdolnień;
e)ze specyficznych trudności w uczeniu się;
f) z zaburzeń komunikacji językowej
g) z choroby przewlekłej;
h) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych.
7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną udzielana w przedszkolu rodzicom dzieci polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych.
8. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedgagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne.
9. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor.
10. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu udzielają dzieciom nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści.
11. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:
a) dzieckiem;
b) rodziców dziecka;
c) dyrektora przedszkola;
d) nauczyciela
e) pielęgniarki
f) asystenta edukacji romskiej
g) pomocy nauczyciela
h) pracownika socjalnego;
i) asystenta rodziny;
j) kuratora sądowego
12. W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem w formie:
a) zajęć rozwijających uzdolnienia;
b) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
c) porad i konsultacji.
13. W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
14. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Liczba zajęć nie może przekraczać 8.
15. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują
zaburzenia komunikacji językowej i utrudniają naukę. Liczba uczestników nie może przekraczać 4.
16. Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla dzieci z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10.
17. Zajęcia rozwijające uzdolnienia oraz zajęcia specjalistyczne prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.
18. Porady, konsultacje, warsztaty i szkolnie prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści.
19. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści w przedszkolu rozpoznają odpowiednio indywidualne potrzeby rozwoje i edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne dzieci, w tym ich zainteresowania i uzdolnienia.
20. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści w przedszkolu prowadzą obserwacje pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole(diagnoza pedagogiczna).
21. Wychowawca grupy lub dyrektor przedszkola informuje innych nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów o potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z dzieckiem- jeżeli stwierdzi potrzebę.
22. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych lub specjaliści planują, koordynują udzielanie dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym ustalają formy udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane. Podczas planowania i koordynowania udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form.
23. Wychowawca grupy lub dyrektor przedszkola planując udzielanie dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej, współpracuje z rodzicami dziecka, z innymi nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych i specjalistami, prowadzącymi zajęcia z dzieckiem, poradnią lub innymi osobami.
24. Dyrektor przedszkola może wyznaczyć inną niż wymienioną osobę, której zadaniem będzie planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom w przedszkolu.
25. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest zadaniem zespołu.
26. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej ustala dyrektor przedszkola, biorąc pod uwagę, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form.
27. Formy i okres udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, są uwzględniane w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla dziecka zgodnie z przepisami.
28. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści udzielający dzieciom pomoc psychologiczno-pedagogiczną prowadza dokumentację.
29. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści udzielający dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględniają w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla dziecka wnioski dotyczące dalszej pracy z dzieckiem zawarte w dokumentacji.
30. O potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się rodziców dziecka.
31. O ustalonych dla dziecka formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane dyrektor przedszkola niezwłocznie informuje pisemnie rodziców.
32. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów udzielających pomoc psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole i placówce zapewniają poradnie oraz placówki doskonalenia nauczycieli.
33. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, zajęcia specjalistyczne mogą być prowadzone indywidualnie.
34. Organizację działalności innowacyjnej i eksperymentalnej reguluje procedura jej organizowania.
35. Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizuje się nie rzadziej niż raz na kwartał.

§ 3


1. Za bezpieczeństwo dzieci podczas zajęć obowiązkowych i dodatkowych w Przedszkolu, a także poza jego terenem w godzinach pracy placówki, odpowiedzialny jest nauczyciel.

2. W oddziale dzieci 3- letnich, a także w grupie mieszanej (dzieci 3-4 letnie), zatrudnia się dodatkowo pomoc nauczyciela w celu zapewnienia im bezpieczeństwa i właściwej opieki. W pozostałych grupach wiekowych dodatkowo zadania te spełnia woźna oddziałowa.

3. W czasie wycieczek poza teren Przedszkola i poza miasto opiekę sprawuje 1 osoba na 15 dzieci. W oddziale integracyjnym zapewnia się opiekę stosownie do potrzeb z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności dzieci.

4. Opiekę nad dziećmi, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebna jest stała lub doraźna pomoc materialna, sprawuje bezpośrednio nauczyciel- wychowawca danej grupy. Forma opieki ustalona jest w rozpoznaniu z Radą Przedszkolną i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kruszwicy oraz organem prowadzącym Przedszkole.

5. Warunki bezpieczeństwa dzieci opuszczających teren przedszkola, określa procedura.§ 4
1. Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z Przedszkola w godzinach określonych w karcie zgłoszenia dziecka do przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę, zapewniającą pełne bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu. Osoba odbierająca nie może mieć mniej niż 14 lat.

2. Dopuszcza się możliwość odbierania dziecka przez osobę dorosłą, zdolną do podejmowania czynności prawnych upoważnioną (na piśmie) przez rodziców. Upoważnienie takie jest składane z chwilą rozpoczęcia uczęszczania dziecka do przedszkola w każdym roku szkolnym. Upoważnienie może zostać odwołane lub zmienione w każdej chwili.

3. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 2 zawiera: nazwisko i imię osoby upoważnionej, serię i numer dowodu osobistego, imię i nazwisko dziecka, datę jego urodzenia, podpis rodziców, podpis osoby upoważnionej.

4. Rodzice (opiekunowie prawni) mogą upoważnić określoną osobę do jednorazowego odebrania dziecka z przedszkola. Takie upoważnienie powinno nastąpić przez udzielenie pisemnego pełnomocnictwa.

5. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko (stan nietrzeźwości lub stan po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu) będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.

6. O przypadku każdej odmowy wydania dziecka powinien zostać niezwłocznie poinformowany dyrektor przedszkola lub jego zastępca. W takiej sytuacji Przedszkole jest zobowiązane do podjęcia wszelkich możliwych czynności w celu nawiązania kontaktów z rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.

7. Jeżeli dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel ma obowiązek powiadomić o tym telefonicznie rodziców dziecka (prawnych opiekunów).

8. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców (prawnych opiekunów dziecka), nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej przez jedną godzinę. Po upływie tego czasu powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami (prawnymi opiekunami dziecka).

9. Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być wyrażone w formie pisemnej lub poświadczone przez orzeczenie sądowe.

10. Dzieci powinny być przyprowadzane do Przedszkola od godziny 6.30 do 9.00.

11. Osoba odprowadzająca dziecko do przedszkola powinna w szatni przygotować je do pobytu w przedszkolu, a następnie przekazać pracownikowi Przedszkola. Od momentu przekazania dziecka odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponosi Przedszkole.

12. Dzieci powinny być odbierane z przedszkola w godzinach ustalonych przez dyrektora przedszkola, natomiast w pozostałych przypadkach odbiór dzieci powinien odbywać się w godzinach od 13.00 do 16.00.
13. Osoba odbierająca dziecko powinna zgłosić ten fakt upoważnionemu pracownikowi. Dziecko przyprowadzane jest do szatni i przekazywane rodzicowi. Od tego momentu osoba odbierająca dziecko odpowiedzialna jest za jego bezpieczeństwo.

14. Rodzice (opiekunowie prawni) są zobowiązani do przyprowadzania zdrowego dziecka, a w przypadku otrzymania informacji o chorobie dziecka w trakcie jego pobytu w przedszkolu do niezwłocznego odebrania dziecka.ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR3


§ 5

Organami Zespołu są:
1. Dyrektor Zespołu
2. Rada Pedagogiczna Zespołu
3. Rada Przedszkola
4. Rada Rodziców

§ 6

Dyrektor Zespołu jest dyrektorem placówek wchodzących w jego skład.
2.Dyrektor Zespołu w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną Zespołu,
Radami Rodziców
3.Dyrektor Zespołu w szczególności:
1/ kieruje Zespołem i reprezentuje go na zewnątrz,
2/ dysponuje środkami finansowymi i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
3/ sprawuje nadzór pedagogiczny jeżeli jest nauczycielem , w przypadku gdy nie jest nauczycielem
nadzór pedagogiczny sprawuje nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze w Zespole,
4/ sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki do ich harmonijnego rozwoju,
5/ realizuje uchwały Rady Pedagogicznej Zespołu, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,
6/ zapewnia bezpieczeństwo dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Zespół,
7/ jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Zespole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami, w szczególności decyduje w sprawach:
a/ zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników zgodnie z odrębnymi przepisami,
b/ przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom,
c/ występowania z wnioskami, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników,
d/ przydziału zakresu obowiązków pracownikom nie będących nauczycielami,
8/ opracowuje arkusz organizacyjny Zespołu oraz szkół wchodzących w skład Zespołu i przedkłada go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu,
9/ sprawuje nadzór w zakresie gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, celowości i gospodarności oraz nadzór nad mieniem,
10/ ponosi odpowiedzialność za prowadzenie dokumentacji zgodnie z odrębnymi przepisami,
11/ może skreślić dziecko z listy w drodze decyzji administracyjnej w przypadkach określonych w statutach placówek wchodzących w skład Zespołu. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej.
12/ współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,
14/ stwarza warunki do działania w Zespole : wolontariuszy, stowarzyszeń, i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub
rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Zespołu,
15/ przedstawia radzie pedagogicznej , nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Zespołu,
16/ wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.
4. Dyrektor Zespołu odpowiedzialny jest w szczególności za :
1/ dydaktyczny i wychowawczy poziom Zespołu,
2/ realizację zadań zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej Zespołu, podjętymi w ramach ich kompetencji stanowiących, oraz zarządzeniami organów nadzorujących Zespół,
3/ tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy wychowanków,
4/ zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym,
5/ zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo – wychowawczych.

§ 7

1. Rada pedagogiczna działa w oparciu o ustalony regulamin. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy . Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor zespołu. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.

2. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane:
a) Przed rozpoczęciem roku szkolnego,
b) W celu podsumowania półrocznej i rocznej pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej
c) W miarę potrzeb Przedszkola,
d) Na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego rady przedszkola, albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

3. Do kompetencji rady pedagogicznej należy:
a) zatwierdzanie planów pracy Przedszkola,
b) podejmowanie uchwał w sprawach innowacyjnych i eksperymentów w Przedszkolu,
c) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
d) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dziecka z listy dzieci przyjętych do Przedszkola,
e) Przeprowadzenie ewaluacji przedszkola,
f) Zatwierdzanie koncepcji pracy Przedszkola.

4. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
a) organizację pracy Przedszkola, w tym tygodniowy zakres zajęć,
b) projekt planu finansowego Przedszkola,
c) wniosek dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
d) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych.

5. Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innej funkcji kierowniczej w Przedszkolu.6. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt Statutu Zespołu i jego zmian.

7. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.


§ 8

1. Rada rodziców stanowi reprezentację ogółu rodziców wychowanków.

2. W skład rady rodziców wchodzi co najmniej 7 przedstawicieli, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców wychowanków Przedszkola.

3. W wyborach, o których mowa w ust.2, jednego wychowanka reprezentuje jeden rodzic.

4. Wybory przeprowadza się we wrześniu na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym i odbywają się bez względu na frekwencję rodziców.

4.1. Procedura wyboru rady rodziców:

a. Rodzice dzieci danego oddziału wybierają ze swego grona radę oddziałową.

b. Rada oddziałowa liczy nie mniej niż trzy osoby. O liczebności rady oddziałowej
decydują rodzice dzieci danego oddziału.

c. Do udziału w wyborach uprawnieni są rodzice dzieci danego oddziału. Jedno dziecko
reprezentuje w wyborach tylko jeden rodzic.

d. Wybory rad oddziałowych przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana spośród
uczestników zebrania w jawnym głosowaniu. Do komisji nie mogą wchodzić osoby
kandydujące do rady oddziałowej.

e. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym, na zasadach ustalonych przez rodziców
uczestniczących w zebraniu. Jeżeli osoby uzyskują tę samą liczbę głosów, głosowanie powtarza się dla tych osób.

f. Osoba, która otrzyma największą liczbę głosów w wyborach do rady oddziału, jest
jednocześnie wybrana do rady przedszkola, jeżeli zebranie rodziców oddziału nie
postanowi inaczej.

g. Pierwsze posiedzenie rady rodziców powinno się odbyć nie później niż w terminie
czternastu dni od przeprowadzenia wyborów.

h. Rada rodziców wybiera ze swego grona przewodniczącego (i jego zastępcę), sekretarza i skarbnika.

4.2 Procedura wyłaniania komisji rewizyjneja. Kandydatów do komisji rewizyjnej rady rodziców wyłania się z osób, które w wyborach do rad oddziałowych uzyskały drugi wynik co do liczby głosów. Jeżeli dwie osoby uzyskują równą liczbę głosów głosowanie powtarza się.

b. Kandydaci wybierają ze swego grona trzyosobową komisję rewizyjną. Pierwsze
posiedzenie komisji powinno się odbyć w ciągu czternastu dni od przeprowadzenia
wyborów.

c. Komisja rewizyjna nadzoruje prace rady rodziców, w tym działalność finansową.

d. Dwa razy w roku komisja rewizyjna przedstawia rodzicom sprawozdanie ze sprawowanego nadzoru.

5. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem Przedszkola.

6. Rada rodziców może występować do rady przedszkola, rady pedagogicznej i dyrektora z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola.

7. W celu wspierania działalności statutowej przedszkola rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin.

8. Do kompetencji rady rodziców należy:
I. Uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:
a. programu wychowawczego obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do dzieci, realizowanego przez nauczycieli,
b. programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych dzieci oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do dzieci, nauczycieli i rodziców,
c. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania przedszkola,
d. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola.

9. Rada rodziców może:
a) Uczestniczyć w opracowywaniu wieloletniego i rocznego programu pracy przedszkola,
b) Uczestniczyć w komisji przyjmującej dzieci do przedszkola,
c) Uczestniczyć w posiedzeniach rady pedagogicznej na zaproszenie,
d) Organizować pomoc materialną na rzecz Przedszkola oraz podejmować prace służące zwiększeniu funduszy Przedszkola,
e) Organizować wymianę doświadczeń między rodzicami,
f) Informować ogół rodziców o pomocy materialnej dzieciom zagrożonym społecznie,
g) Uczestniczyć w organizowaniu działalności kulturalnej i turystycznej,
h) Omawiać z nauczycielami trudne sytuacje wychowawcze,
i) Współpracować z zakładami pracy na rzecz poprawy materialnej Przedszkola.
j) Rada rodziców posługuje się pieczęcią w brzmieniu:Rada Rodziców
Zespołu Szkół Ogólnokształcących
Przedszkole Samorządowe Nr 3
im. Ewy Lewańskiej
ul. Niepodległości 27
88 – 150 Kruszwica
§ 9
1. Rada przedszkola uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnątrz Przedszkola, a także:
a) uchwala Statut Przedszkola,
b) przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego, środków specjalnych placówki i opiniuje plan finansowy Przedszkola,
c) może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem z wnioskiem o zbadanie i dokonanie oceny działalności Przedszkola, jej dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w Przedszkolu,
d) opiniuje plan pracy Przedszkola, projekt innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz inne sprawy istotne dla Przedszkola,
e) z własnej inicjatywy określa sytuację oraz stan Przedszkola i występuje z wnioskami w tej sprawie do dyrektora, rady pedagogicznej, organu prowadzącego Przedszkole.

2. W celu wspierania działalności statutowej Przedszkola rada przedszkola może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł.


§ 10


1. Rada przedszkola liczy 6 osób, w której skład wchodzą w równej liczbie:
a) nauczyciele wybrani przez ogół nauczycieli,
b) rodzice wybrani przez ogół rodziców.

2. Kadencja rady przedszkola trwa 3 lata. Rada uchwala regulamin swojej działalności oraz wybiera przewodniczącego. Zebrania są protokołowane.


§ 11

1. Rada przedszkola wybierana jest w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów niezależnie od liczby osób biorących udział w zebraniu nauczycieli i zebraniu rodziców.

2. Wybory organizuje i przeprowadza dyrektor przedszkola.

3. Kandydaci do rady przedszkola powinni wyrazić zgodę na kandydowanie ustnie do protokołu lub na piśmie.

4. Członkowie rady przedszkola to wybrani kandydaci, którzy uzyskują największą liczbę głosów „za”. Przy równej liczbie głosów na poszczególnych kandydatów przeprowadza się ponowne głosowanie.
§ 12


1. Każdy organ Przedszkola ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą, Statutem Przedszkola i własnym regulaminem.

2. Regulaminy organów Przedszkola muszą być zgodne z ustawą o systemie oświaty oraz Statutem Przedszkola.

3. Wymiana bieżącej informacji między organami Przedszkola odbywa się poprzez:
a) zebrania rady pedagogicznej,
b) posiedzenia rady rodziców,
c) posiedzenia rady przedszkola,
d) tablice ogłoszeń,
e) zebrania grupowe,
f) zeszyt zarządzeń.

4. Każdy organ może występować z inicjatywą wspólnego posiedzenia wszystkich organów. Może także zasięgać opinii innego organu Przedszkola. Wystąpienie o opinię do właściwego organu musi być dokonane w formie pisemnej.
5. Dyrektor Przedszkola gwarantuje pełny i prawidłowy przebieg informacji wiedzy organowi Przedszkola.


§ 13

1. W przypadku wystąpienia sporów pomiędzy organami Przedszkola czynnikami rozstrzygającymi są:

a) rada pedagogiczna - organ prowadzący w porozumieniu
a dyrektor przedszkola z organem sprawującym nadzór
pedagogiczny

b) rada pedagogiczna - dyrektor przedszkola
a rada rodziców

c) rada pedagogiczna - dyrektor przedszkola
a rada przedszkola

d) rada przedszkola - dyrektor przedszkola
a rada rodziców

e) rada rodziców - rada pedagogiczna oraz organ
a dyrektor prowadzący w porozumieniu
z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.

2 . Powstałe spory między organami Przedszkola rozwiązuje się w następujący sposób:a) rozwiązywanie sporów między organami Przedszkola następuje na pisemny wniosek,
b) organ upoważniony do rozwiązywania sporów, w ciągu 7 dni od wpłynięcia wniosku, zwraca się o przedłożenie na piśmie racji stron we wskazanym terminie,
c) po zapoznaniu się z istotą sporu, organ wydaje rozstrzygnięcie na piśmie i przekazuje je stronom,
d) w przypadkach szczególnie skomplikowanych, dopuszcza się możliwość bezpośredniego zaprezentowania swoich racji przez strony.


ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

§ 14


1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerwy ustalonej przez organ prowadzący.

2. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących Przedszkola, opracowany przez dyrektora. Arkusz organizacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących Przedszkola zatwierdza organ prowadzący w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.

3. Arkusz organizacji Przedszkola określa w szczególności:
a) czas pracy poszczególnych oddziałów,
b) liczbę pracowników łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych,
c) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przedszkolnych przez organ prowadzący Przedszkole.

4. Dzienny czas pracy Przedszkola ustalony przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola na każdy rok szkolny określa arkusz organizacji Przedszkola.

5. Czas na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego nie może być krótszy niż 5 godzin dziennie.

6. Przedszkole w ciągu roku czynne jest 11 miesięcy.

7. Przerwa wakacyjna w pracy Przedszkola następuje w miesiącach lipcu lub sierpniu. Przerwę ustala organ prowadzący Przedszkole na wniosek dyrektora przedszkola.

8. Przedszkole może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną zgodnie z przyjętymi procedurami.

9. Przedszkole stwarza warunki do działania w placówce stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola.

10. Podjęcie działalności w przedszkolu przez stowarzyszenie lub inną organizację, o których mowa w ust. 9, wymaga uzyskania zgody dyrektora przedszkola wyrażonej po


uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady przedszkola i rady rodziców.


§ 15


1. Organizację pracy Przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny, liczby dzieci niepełnosprawnych w oddziale oraz oczekiwań rodziców /prawnych opiekunów/.

2. Szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci dla danego oddziału ustala nauczyciel /nauczyciele/, któremu /którym/ powierzono opiekę nad danym oddziałem.


§ 16


1. Przedszkole jest placówką wielooddziałową.

2. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział, obejmuje dzieci w zbliżonym wieku. Zasady doboru dzieci mogą być rozszerzone np. według potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.

3. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25 z zastrzeżeniem ust. 4.

4. W oddziałach, do których przyjęto dzieci niepełnosprawne, liczba wychowanków powinna wynosić od 15 do 20, w tym od 3 do 5 dzieci niepełnosprawnych.

5. Powierzchnia na jedno dziecko w przedszkolu nie może być mniejsza niż 1,5 m².

6. Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do Przedszkola po przedłożeniu orzeczenia poradni psychologiczno - pedagogicznej, określającego ich poziom rozwoju psychicznego i stan zdrowia.


§ 17

1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego zatwierdzonego przez dyrektora.

2. Wybrany program wychowania przedszkolnego oraz jego obudowę nauczyciel przedstawia dyrektorowi.

3. Rada pedagogiczna, spośród przedstawionych przez nauczycieli programów wychowania przedszkolnego oraz podręczników, ustala, w drodze uchwały, po zasięgnięciu opinii rady rodziców odpowiednio zestaw programów wychowania przedszkolnego i zestaw podręczników, biorąc pod uwagę możliwości dzieci.

4. Dyrektor przedszkola podaje do publicznej wiadomości, do dnia 31 marca każdego roku zestaw programów wychowania przedszkolnego i zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku kolejnego roku szkolnego.

5. W uzasadnionych przypadkach, rada pedagogiczna, na wniosek nauczyciela lub rady
rodziców, może dokonać zmian w zestawie programów wychowania przedszkolnego
lub zestawie podręczników, z tym że zmiana w tych zestawach nie może nastąpić w
trakcie roku szkolnego.§ 18


1. Godzina zajęć w Przedszkolu trwa 60 minut.

2. W przedszkolu mogą być dodatkowo prowadzone zajęcia: rytmiczne, nauki tańca, języka obcego, terapeutyczne, plastyczne, kółka zainteresowań uzgodnione z rodzicami i organem prowadzącym Przedszkole.

3. W placówce odbywają się zajęcia z religii na zasadach określonych przez Ministra Edukacji Narodowej.

4. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:
1) z dziećmi w wieku 3-4 lat- około 15 minut,
2) z dziećmi w wieku 5-6 lat- około 30 minut.


§ 19


1. Przedszkole prowadzi dokumentację przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej.

2. Dla każdego oddziału Przedszkole prowadzi dziennik zajęć przedszkola, w którym dokumentuje się przebieg pracy wychowawczo - dydaktycznej z wychowankami w danym roku szkolnym. Do dziennika zajęć przedszkola wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona wychowanków, daty i miejsca ich urodzenia, imiona i nazwisko rodziców /prawnych opiekunów/ i adres ich zamieszkania, oznaczenie realizowanego programu wychowania przedszkolnego, odnotowuje się obecność wychowanków na zajęciach. Fakt przeprowadzenia zajęć nauczyciel potwierdza podpisem.

3. W stosunku do dzieci zakwalifikowanych do indywidualnego nauczania i wychowania, Przedszkole prowadzi dziennik indywidualnego nauczania i wychowania.

4. Przedszkole prowadzi dla każdego dziecka objętego opieką specjalistyczną, np. pedagoga, psychologa, logopedy, dokumentację badań i czynności uzupełniających.


5. Dokumentem jest zapis w dzienniku zajęć dydaktyczno - wychowawczych i pedagogicznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6. Praca wychowawcza - dydaktyczna i opiekuńcza w Przedszkolu prowadzona jest w sposób planowy, z wykorzystaniem wniosków z mierzenia jakości pracy placówki.

7. Przed rozpoczęciem roku szkolnego rada pedagogiczna podejmuje decyzję o sposobie i formie planowania pracy placówki i oddziałów.

8. Planowanie pracy wychowawczo - dydaktycznej i opiekuńczej w oddziale odbywa się z uwzględnieniem indywidualnego rozwoju dziecka, potwierdzonego przeprowadzoną obserwacją.

9. Sposób prowadzenia obserwacji i jej dokumentowania na każdy rok szkolny uchwala rada pedagogiczna.
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA


§ 20


1. W Przedszkolu zatrudnia się wicedyrektora zespołu oraz innych nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych.

2. Dyrektor przedszkola, za zgodą organu prowadzącego, może utworzyć stanowisko wicedyrektora.

3. Pracownicy pedagogiczni, administracyjni i obsługowi podlegają bezpośrednio dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących.

4. Zasady zatrudnienia, zwolnienia i wynagrodzenia pracowników, o których mowa w ust. 1 określają odrębne przepisy.

§ 21

1. Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących. Przedszkola powierza każdy oddział opiece jednemu lub dwóm nauczycielom zależnie od czasu pracy oddziału lub przyjętych dodatkowo zadań / np. integracja/.

2. W miarę możliwości organizacyjnych, dla zapewnienia ciągłości wychowawczej i jej skuteczności, nauczyciel powinien prowadzić swój oddział poprzez wszystkie lata pobytu dziecka w Przedszkolu.


3. W uzasadnionych organizacją pracy Przedszkola przypadkach, może nastąpić zmiana wychowawcy.

4. Uwzględnia się propozycje rodziców /prawnych opiekunów/ w doborze nauczyciela, któremu dyrektor powierzył dany oddział.

5. W oddziałach integracyjnych zatrudnia się dodatkowo nauczycieli ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym.
§ 22


1. Nauczyciel prowadzi pracę wychowawczo - dydaktyczną i opiekuńczą. Jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci. Ma obowiązek kierować się dobrem dzieci, troszczyć się o ich zdrowie, a także szanować ich godność osobistą oraz przeciwdziałać przemocy wobec nich.

2. Do szczególnych zadań nauczyciela należy:
a) współdziałanie z rodzicami /prawnymi opiekunami/ w sprawach wychowania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju podczas między innymi kontaktów indywidualnych, zebrań grupowych, zajęć otwartych i uroczystości,
b) planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo - dydaktycznej i opiekuńczej oraz odpowiedzialności za jej jakość,
c) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,
d) współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno- pedagogiczną i inną,
e) samokształcenie i doskonalenie zawodowe, w formach szkolnych i poza szkolnych,
f) dbanie o pomoce dydaktyczne i sprzęt przedszkolny zgodnie z podpisaną deklaracją, jak również estetyczny wygląd sal przedszkolnych,
g) wykorzystywanie w pełni dostępnych w placówce środków dydaktycznych oraz bazy przedszkolnej,
h) realizacja uchwał rady pedagogicznej,
i) staranne prowadzenie dokumentacji obowiązującej w placówce,
j) odpowiedzialność za powierzoną salę zajęć w celu utrzymania gotowości funkcjonalnej zapewniającej bezpieczeństwo, ład i estetykę wystroju, przy współpracy z wyznaczonym pracownikiem obsługi,
k) przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

3. Nauczyciel ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora przedszkola oraz rady pedagogicznej, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych i naukowych.4. Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze nauczyciel organizuje nie rzadziej niż raz na kwartał.

5. Dyrektor przedszkola może tworzyć zespoły wychowawcze, przedmiotowe lub inne zespoły problemowo- zadaniowe.
6. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek zespołu.
7. Cele i zadania zespołu obejmują:
a) ustalenie zestawu programów nauczania oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb,
b) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, korygowania treści nauczania a także uzgodnienia decyzji w sprawie wyboru programu nauczania,
c) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów osiągania dojrzałości szkolnej,
d) organizowanie wewnątrzprzedszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,
e) wspólne opiniowanie przygotowanych w przedszkolu autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania,
f) współdziałanie w organizowaniu klasopracowni, a także w uzupełnieniu ich wyposażenia.
§ 22a
1. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział przedszkolny szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli pracujących w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą.
2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej, wychowawca w miarę możliwości powinien opiekować się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
3. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku dzieci, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych placówki.
4. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad dziećmi, a w szczególności:
a) otoczenie opieką indywidualną każdego ze swoich wychowanków,
b) utrzymywanie systematycznego kontaktu z rodzicami, udzielanie informacji, porad, wskazówek ułatwiających rozwiązywanie problemów,
c) planowanie i organizowanie wspólnie z rodzicami różnych form życia przedszkolnego, które rozwija i integruje zespół,
d) współdziałanie z innymi nauczycielami pracującymi w jego oddziale, uzgadnianie z nimi i koordynowanie działań wychowawczych,
e) współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,
f) kontrolowanie realizacji obowiązku szkolnego przez wychowanków, a w szczególności w zakresie regularnego uczęszczania przez dziecko na zajęcia,
g) otaczanie opieką dzieci specjalnej troski,
h) dokonywanie oceny wyników pracy opiekuńczo-wychowawczo- dydaktycznej oddziału oraz przedstawianie sprawozdania z postępów na posiedzeniach rady pedagogicznej,

i) systematyczne prowadzenie dokumentacji działalności opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej,
j) tworzenie warunków wspomagających rozwój dziecka, procesu jego rozwoju,
k) ustala harmonogram kontaktów z rodzicami obejmujący treść i formę spotkań,
l) organizuje kwartalne spotkania z rodzicami informując o postępach dziecka.

§ 22b

1. Nauczyciel podczas pełnienia obowiązków służbowych, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 - Kodeks karny.
2. Organ prowadzący Zespół Szkół Ogólnokształcących i dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących są zobowiązani z urzędu występować w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone.
Ostateczną decyzję wychowawcy pod § 23
1. Pracowników niepedagogicznych Przedszkola zatrudnia i zwalnia dyrektor
Zespołu Szkół Ogólnokształcących

2.Zakres odpowiedzialności i obowiązków tych pracowników ustala dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących


2. Do obowiązków intendenta należy m. in.:
a) zaopatrzenie Przedszkola w żywność, sprzęt i inne materiały,
b) sporządzanie jadłospisów,
c) prowadzenie magazynu i dokumentacji magazynowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
d) prowadzenie ksiąg inwentarzowych i materiałowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
e) prowadzenie dokumentacji dotyczącej odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu oraz wyżywienie pracowników.

4. Do obowiązków kucharza należy m.in.:
a) przygotowywanie zdrowych i higienicznych posiłków zgodnie z normami żywieniowymi dzieci przedszkolnych,
b) przestrzeganie wszystkich zaleceń organów sanitarnych,
c) uczestniczenie w sporządzaniu jadłospisów,
d) racjonalne wykorzystanie produktów,
e) wykonywanie przetworów owocowo- warzywnych systemem gospodarczym.

5. Do obowiązków pomocy kucharza należy m. in.:
a) utrzymywanie w czystości pomieszczeń kuchennych, sprzętu i naczyń,
b) pomaganie kucharzowi w przyrządzaniu posiłków,
c) racjonalne gospodarowanie płodami rolnymi, artykułami spożywczymi,
d) prowadzenie działki warzywnej.

6. Do obowiązków woźnej oddziałowej należy m.in.:
a) utrzymanie czystości w przydzielonych pomieszczeniach przedszkolnych,

b) współpraca z nauczycielką w oddziale w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom,
c) wykonywanie prac związanych ze spożywaniem posiłków przez dzieci,
d) troska o mienie przedszkolne,
e) praca w ogrodzie przedszkolnym.

7. Do obowiązków pomocy nauczycielki należy m.in.:
a) wykonywanie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do dzieci oraz prac poleconych przez nauczyciela oddziału, wynikających z rozkładu czynności dzieci w przedszkolu,
b) utrzymanie ładu i porządku w sali.

8. Do obowiązków palacza- konserwatora należy m. in.:
a) utrzymanie odpowiedniej temperatury w obiektach Przedszkola oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego urządzeń grzewczych,
b) dbanie o stan urządzeń technicznych w Przedszkolu oraz wykonywanie bieżących napraw,
c) udzielanie pomocy pracownikom Przedszkola przy korzystaniu ze sprzętu i urządzeń.

9. Wszyscy pracownicy Przedszkola mają obowiązek przestrzegania funkcjonujących w placówce regulaminów oraz zarządzeń dyrektora związanych z organizacją pracy.WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA


§ 24


1. Do Przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 5 lat, biorąc pod uwagę ich rok urodzenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, do Przedszkola może uczęszczać dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

2. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, może uczęszczać do Przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 10 lat.

3. Dzieciom uczęszczającym do Przedszkola przysługuje prawo do:
a) opieki, wychowania i uczenia się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa,
b) przebywania w estetycznym i higienicznym otoczeniu, dobrze wyposażonym w sprzęt, zabawki i pomoce dydaktyczne,
c) codziennego pobytu na świeżym powietrzu,
d) uczestnictwa w atrakcyjnie prowadzonych zajęciach i zabawach,
e) korzystania z warunków umożliwiających przygotowanie do obowiązku szkolnego,
f) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania jego godności osobistej,
g) rozwijania indywidualnego potencjału z uwzględnieniem jego potrzeb i możliwości rozwojowych,

h) korzystania z ofert zajęć dodatkowych,

i) korzystania z poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego, indywidualnej terapii zajęciowej /pedagogicznej, psychologicznej, logopedycznej, ruchowej.§ 25


1. Rekrutacja na dany rok szkolny przebiega z dognie z aktualnym zarządzeniem Burmistrza Kruszwicy w sprawie ustalenia na rok szkolny harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym dla przedszkoli i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kruszwica.


§ 26


1. Wnioski o przyjęcie dziecka do Przedszkola są wydawane od 1 do 30 marca każdego roku.

2. Wniosek o przyjęcie do przedszkola składa się do dyrektora.

3. Wniosek zawiera:

1) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
2) imiona i nazwiska rodziców kandydata;

3) adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata;

4) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata;

5) wskazanie kolejności wybranych publicznych przedszkoli, publicznych innym form wychowania przedszkolnego w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.

4. Do wniosku dołącza się:

1) dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata kryteriów;
2) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;
3) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności;
4) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu

oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;

5) dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępcza zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2013 r. poz. 135, z późniejszymi zmianami).

5. Dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata kryteriów określonych przez organ prowadzący.

6. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny.

7. Rodzice dzieci przyjętych do przedszkola corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu.

8. W celu zapewniania dziecku podczas pobytu w przedszkolu odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi przedszkola uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.

9. Wniosek o przyjęcie do przedszkola może być złożony do nie więcej niż trzech przedszkoli.

10. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

11. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

1) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;

2) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

12. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do przedszkola.

13. Listy, o których mowa w ust. 1 i 3, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie przedszkola. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej.

14. Dzień podania do publicznej wiadomości listy jest określony w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

15. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola.

16. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem , o którym mowa w ust.6. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia.

17. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

18. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola, szkoły lubj placówki służy skarga do sądu administracyjnego.
§ 27


1. Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących skreśla dziecko z listy przyjętych do Przedszkola na podstawie uchwały rady pedagogicznej w przypadku:
a) nie uiszczenia opłat za korzystanie z Przedszkola przez 3 miesiące, po pisemnym uprzedzeniu rodziców /prawnych opiekunów/,
b) zagrożenia dla pozostałych np. choroby zakaźne, nadmierna agresja /po konsultacji z poradnią psychologiczno- pedagogiczną, lekarzem i radą rodziców/,
c) nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka w przedszkolu powyżej 14 dni.


INNE INFORMACJE

§ 28

1. Przedszkole prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstaw programowych wychowania przedszkolnego.

2. Organ prowadzący placówkę odpowiada za jej działalność i do jego zadań należy w szczególności:
a) zapewnienie warunków działania placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,
b) wykonywanie remontów obiektu przedszkolnego oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie,
c) zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej placówki,
d) wyposażenie Przedszkola w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, wychowania i innych zadań statutowych.

3. Organ prowadzący Przedszkole ustala w drodze uchwały opłaty za usługi świadczone przez placówkę, wykraczające poza nauczanie i wychowanie w zakresie podstaw programowych wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie. Uchwała podawana jest do wiadomości rodziców na tablicy ogłoszeń.
4. Opłaty, o których mowa w ust. 3 ponoszą rodzice /prawni opiekunowie/, którzy zobowiązani są do uiszczania ich z góry w terminie określonym uchwałą Rady Miasta i Gminy Kruszwica każdego miesiąca na konto Przedszkola.
5. W razie zalegania przez rodziców z uiszczeniem należności za pobyt dziecka w przedszkolu wysyła się upomnienie dla rodziców bądź opiekunów dziecka. Po bezskutecznym upomnieniu sprawa zostaje skierowana na drogę postępowania sądowego.
6. Przedszkole w przypadku zaległości płatnych trwających ponad 3 miesiące, ma prawo nie przyjąć dziecka do przedszkola do momentu spłaty długu.
7. Pracownicy Przedszkola mogą korzystać z wyżywienia za odpłatnością na zasadach określonych przez organ prowadzący Przedszkole.

§ 29

1. Rodzicom /prawnym opiekunom/ przysługuje prawo do:
a) znajomości priorytetów, zadań wynikających z przyjętego do realizacji programu wychowania przedszkolnego,
b) bieżącej, rzetelnej informacji na temat dziecka z zachowaniem tajemnicy,
c) otwartości w przekazywaniu radzie pedagogicznej opinii i poglądów na temat pracy Przedszkola.
2. Przedszkole oczekuje od rodziców / prawnych opiekunów/:

a) bieżącej i rzeczowej informacji na tematy dziecka,
b) terminowego regulowania opłat,
c) przestrzegania ustaleń organizacyjnych placówki,
d) aktywnego współuczestnictwa w życiu Przedszkola,
e) kultury zachowań w różnych sytuacjach na terenie placówki.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 30

1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentacje zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Zasady gospodarki finansowej i materialnej Przedszkola określają odrębne przepisy.

§ 31
1. Statut Przedszkola uchwala rada przedszkola na wniosek rady pedagogicznej.

§ 32


1. Przedszkole działa na zasadzie jednostki budżetowej.

2. Statut jest dokumentem otwartym. Wszystkie zmiany wprowadzane są w postaci aneksu. Rada pedagogiczna może wprowadzić do niego zmiany w drodze uchwały w zależności i w oparciu o aktualizowane prawo oświatowe.
Statut został zatwierdzony na podstawie Uchwały Rady Pedagogicznej w dniu 31.VIII.2015r.
Przedszkolowo.pl logo